VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - Ang Mga Sistema ng Tao Vs Ang Kaharian Na Walang Hanggan ng Diyos… Ano Ang Iyong Pipiliin Ang mga itinuro ni Jesus ay naging hamon laban sa kasalukuyang estado ng kanyang panahon, ngunit ito lamang ay dahil pinagkamalan ng mga tao ang makamundong pulitika bilang ang kaharian ng langit. Ikaw ba’y nalinlang sa parehong kasinungalingan? Ang mensahe ng video na ito ay simple: Kailangan mo nang magdesisyon. Ikaw ba ay magpapatuloy sa paglilingkod sa kayamanan, o iiwanan mo ang mundo at magtrabaho para sa kaharian na walang hanggan ng Diyos? Keywords: status quo,politics and economics,kingdom of heaven,kingdom of god,god's eternal kingdom,systems of man,speak the truth,messages from god,seeking the truth,true christianity,teachings of jesus,a voice in the desert,voice in the desert